Home » Struktur Kepengurusan

Struktur Kepengurusan


Direktur : Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag
Wakil Direktur : Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA

Pengembangan Masyarakat Islam (S2)
Ketua Prodi : Dr. Shonhaji, M.Ag
Sekretaris : Subhan Arif, S.Ag., M.Ag